Promocje
Kąpielówki chłopięce, Okruszki
Kąpielówki chłopięce, Okruszki
85,00 zł 63,00 zł
Krótkie spodnie gładkie - Różowe, Okruszki
Krótkie spodnie gładkie - Różowe, Okruszki
79,00 zł 59,00 zł
Planer tygodniowy magnetyczny, Janod
Planer tygodniowy magnetyczny, Janod
135,00 zł 114,00 zł
szt.
Magnetyczna walizeczka tablica 4w1, Janod
Magnetyczna walizeczka tablica 4w1, Janod
179,00 zł 152,00 zł
szt.
Drewniana wiertarko-wkrętarka Brico'kids, Janod
Drewniana wiertarko-wkrętarka Brico'kids, Janod
99,00 zł 81,00 zł
szt.
Gra zręcznościowa Bilard holenderski, Janod
Gra zręcznościowa Bilard holenderski, Janod
219,00 zł 183,00 zł
szt.
Gra strategiczna Zawody gimnastyczne, Janod
Gra strategiczna Zawody gimnastyczne, Janod
79,00 zł 67,00 zł
szt.
Telefon drewniany z dźwiękami, JANOD
Telefon drewniany z dźwiękami, JANOD
75,00 zł 63,00 zł
szt.
Walizka z narzędziami Brico'Kids, Janod
Walizka z narzędziami Brico'Kids, Janod
175,00 zł 147,00 zł
szt.
Sorter kształtów domek Żyrafka Sophie, Janod
Sorter kształtów domek Żyrafka Sophie, Janod
145,00 zł 121,00 zł
szt.
Drewniany jeździk ze skrzynią Hipopotam, Janod
Drewniany jeździk ze skrzynią Hipopotam, Janod
399,00 zł 339,00 zł
szt.
Zestaw zabawek muzycznych duży Confettii, Janod
Zestaw zabawek muzycznych duży Confettii, Janod
229,00 zł 194,00 zł
szt.
Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO

„Konkurs Wielkanocny - Wygraj Wyprawkę dla swojego maluszka ” („Regulamin”)


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Wielkanocny - Wygraj Wyprawkę dla swojego maluszka ” jest JAGULOVE (Firma Handlowo Usługowa Piotr Groblica)

Pawłowice NIP 6181587465, REGON 382789655 („Organizator”).

1. Konkurs w zakresie moliwoci dokonywania Zgłoszeń w sposób wskazany w §3 ust. 2
Regulaminu trwa w dniach 22.03-05.04.2023 r. („Okres Trwania Konkursu”). Okres

Trwania Konkursu nie obejmuje okresu wydania nagród i składania reklamacji.

2. Udział w Konkursie jest moliwy wyłącznie za porednictwem fanpage`a sklepu dla dzieci
JaguLove na portalu spo
łecznociowym Instagram. Przy czym moliwe jest to wyłącznie w

pocie informujcym o Konkursie, który Organizator zamieci w dniu trwania konkursu,
na swoim profilu na portalu Instagram.

3. Organizator owiadcza, e Konkurs nie jest w aden sposób sponsorowany, popierany
ani przeprowadzany przez podmioty zarz
dzajce lub bdce włacicielami serwisu
Instagram, za po
rednictwem którego mona wziąć udział w Konkursie, ani z nimi
powi
zany, a Instagram nie ponosi odpowiedzialnoci wobec uczestników w zwizku z
realizacj
ą Konkursu.

4. Organizator owiadcza, e Konkurs nie jest grą liczbow, loterią fantow, zakładem

wzajemnym, loteri promocyjn, których wynik zaley od przypadku, ani adn inn
form gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. Organizator jest przyrzekajcym nagrod w rozumieniu art. 919 - 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za indywidualne ustawienia (konfiguracje)
urz
dze Uczestników, a take ustawienia wystpujce u dostawców Internetu i

operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzystaj Uczestnicy.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W Konkursie mog bra udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, majce stałe
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, b
dce konsumentami

w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Uczestnicy”).

3. W Konkursie nie mog uczestniczy członkowie władz ani pracownicy Organizatora, a
tak
e członkowie najbliszej rodziny tych osób. Pod pojciem członków najbliszej

rodziny rozumie si: wstpnych, zstpnych, rodzestwo, małżonków.

§ 3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie wymaga posiadania aktywnego profilu w serwisie Instagram, przez co
rozumie si
 profil niezablokowany czasowo lub trwale przez serwis Instagram („Profil”),

załoony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym Instagram oraz
wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Instagramu. Udzia
ł w Konkursie

wymaga take posiadania niezablokowanej moliwoci otrzymywania wiadomoci
prywatnych od fanpage na portalu Instagram.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, naley wejść na fanpage sklepu JaguLove dla dzieci na portalu
Instagram, zapozna
 si z Regulaminem Konkursu dostpnym po klikniciu w link

zamieszczony pod postem informujcym o Konkursie („Post Konkursowy”) przenoszcym bezporednio do treci Regulaminu.

Zasada:  Odpowiedz na pytanie jaki jest Twój sposób na relaks w ciąży i na kiedy masz termin, a może już urodziłaś?
Te sposoby zg
łoszenia nazwane s w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”. 3. W chwili dokonania Zgłoszenia Uczestnik:
a. o
wiadcza, e zapoznał si z Regulaminem Konkursu;
b. o
wiadcza, i spełnia wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie;
c. zobowi
zuje si do przestrzegania zasad Konkursu, o których mowa w Regulaminie,
d. o
wiadcza, e zapoznał si z obowizkiem informacyjnym, dotyczcym przetwarzania danych osobowych w Konkursie, a który znajduje si w § 7 Regulaminu.
4. Jeden Uczestnik mo
e dokona wyłącznie jednego Zgłoszenia w konkursie. Kolejne
Zg
łoszenia nie bd brane pod uwag przy rozstrzygniciu Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Zg
łoszenia pod ktem jego zgodnoci z
niniejszym Regulaminem, prawem i dobrymi obyczajami. Je
eli przesłane przez
Uczestnika Zg
łoszenie bdzie narusza prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie,
b
dzie niestosowne, obraliwe, wulgarne, lub w inny sposób narusza bdzie dobre
obyczaje, ukazywa
 treci powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne bd nie
b
dzie spełnia wymaga Konkursu lub Regulaminu serwisu Instagram, Organizator
zastrzega sobie mo
liwość usunicia Zgłoszenia przesłanego przez Uczestnika.
6. Z Konkursu wykluczone s
 Zgłoszenia wysłane jako wiadomoci prywatne.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie

Zgłosze osób, które bior udział w Konkursie posługujc si kilkoma profilami
na Instagramie.
8. Po zako
czeniu Okresu Trwania Konkursu, Koordynator wybierze sporód wszystkich

przesłanych i zgodnych z Regulaminem Zgłosze – 1 najlepsze Zgłoszenie – ocenione
przez komisj
 składajc si z 3 (trzech) członków (dalej: „Komisja”) według własnego

ich uznania jako najbardziej kreatywne i oryginalne, których autor stanie si laureatem
Konkursu (dalej: „Laureaci”). W terminie 5 dni od dnia zako
czenia konkursu Organizator powiadomi Laureata o wygranej za pomoc prywatnej wiadomoci przesłanej

za porednictwem serwisu Instagram, zawierajc formularz, który Laureat musi
wydrukowa
, uzupełni i odesła jego skan lub zdjcie Organizatorowi w odpowiedzi na

powiadomienie o wygranej.
9. W celu otrzymania Nagrody, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania
powiadomienia o wygranej, Laureat powinien przes
ła Organizatorowi za porednictwem
prywatnej wiadomo
ci do fanpage marki w serwisie Instagram wiadomość zawierajc
czytelny skan albo zdjcie poprawnie uzupełnionego i podpisanego formularza
zawieraj
cego:
i. dane osobowe Laureata w postaci: imi
 i nazwisko, adres e-mail,
ii. o
wiadczenie o zapoznaniu si z obowizkiem informacyjnym dotyczcym danych osobowych Laureata, o którym mowa w § 7 Regulaminu
10. W przypadku:
a. niewys
łania przez Laureata wiadomoci, o której mowa w ust. 9 powyej we wskazanym
tam terminie;
b. wys
łania przez Laureata niekompletnej lub nieczytelnej wiadomoci, o której mowa w ust.
9 powy
ej;
c. niespe
łnienia przez Laureata któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie,
Laureat traci prawo do Nagrody, za
 dana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

11. Nagroda zostanie wydana przez Organizatora na adres przesłany przez Laureata za
pomoc
 wiadomoci e-mail w formularzu zgodnie z ust. 9 powyej, w terminie najpóniej

30 dni od dnia przesłania formularza, o którym mowa w ust. 9 powyej.

§4. NAGRODY

1. Organizator w Konkursie przewidział 1 główną nagrod („Nagroda”: 2w1 bambusowy rożek i mata, bambusowa poduszka, zestaw z butelką oraz karty do zdjęć)

2. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowizujcymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca

1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
3. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju, ani te
 Laureat nie moe
żąda zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
4. Uczestnik nie mo
e przenieść prawa do Nagrody na osob trzeci.
5. 1 (Jeden) Uczestnik mo
e uzyska prawo do nie wicej ni 1 (jednej) Nagrody w
Konkursie.


§ 5. AUTORSKIE PRAWA MAJTKOWE I PRAWA DO WIZERUNKU


1. Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika Zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu, jest równoznaczne ze z
łoeniem przez niego owiadczenia, zgodnie z
którym Uczestnik:
a. potwierdza, 
e jest wyłącznym autorem Zgłoszenia, posiada wszelkie majtkowe i
osobiste prawa autorskie do Zg
łoszenia, osobicie i samodzielnie zarzdza własnymi
prawami autorskimi, nikt inny nie jest upowa
niony do reprezentowania jego praw w tym
zakresie oraz, 
e jego prawa do Zgłoszenia nie s w aden sposób ograniczone ani
obci
ążone, e adne osoby trzecie nie wystpi w stosunku do Organizatora z adnymi
roszczeniami ani 
żądaniami z tytułu udzielonej licencji lub z tytułu wykonywania przez
Organizatora przekazanych przez Uczestnika uprawnie
 lub naruszenia innych praw
osób trzecich;
b. potwierdza, 
e na kade żądanie Organizatora przedstawi, w cigu 3 (trzech) dni od

otrzymania takiego żądania za porednictwem wiadomoci prywatnej na portalu
Instagram, odpowiednie dokumenty potwierdzaj
ce stan prawny, o którym mowa w

niniejszym ustpie.
2. Z chwil
 dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej
czasowo i terytorialnie oraz nieodp
łatnej licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich
praw maj
tkowych do Zgłoszenia na nastpujcym polu eksploatacji: korzystanie w celu
podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w pami
ci wszelkich
komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególno
ci przy wykorzystaniu w sieci
Internet lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci Internet w serwisie Instagram.
3. Uczestnik upowa
nia Organizatora do wykonywania praw zalenych do Zgłoszenia, w
zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Zg
łoszenia na powyszych polach
eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji, 
łączenia do z innymi utworami,
przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji, a tak
e do upowanienia innej
osoby do wykonywania powy
szych praw.
4. Uczestnik upowa
nia Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do
Zg
łoszenia oraz zobowizuje si do niewykonywania wobec Zgłoszenia osobistych praw
autorskich, a tak
e upowania Organizatora do upowanienia innej osoby do wykonywania powyszych praw.
5. Organizator zastrzega sobie prawo 
żądania od kadego z Laureatów zawarcia pisemnej
umowy z Organizatorem przenosz
cej autorskie prawa majtkowe do Zgłoszenia na
wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, w szczególno
ci na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2
powy
ej, z prawem do wykonywania praw zalenych do Zgłoszenia.


§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie ewentualne reklamacje Uczestnicy winni zgłasza Organizatorowi za pomoc
wiadomoci e-mail na adres e-mail: sklep@jagulove.pl
2. Reklamacja powinna zawiera
 imi i nazwisko osoby składajcej reklamacj, jak równie

dokładny opis reklamacji i żądanie a take dodatkowo w przypadku osób, które nie
przes
łały Zgłoszenia w Konkursie – owiadczenie o zapoznaniu si z obowizkiem

informacyjnym znajdujcym si w § 7 Regulaminu o treci nastpujcej: „Owiadczam, e zapoznałem/am si z obowizkiem informacyjnym znajdujcym si w § 7
Regulaminu Konkursu – przy czym dla z
łoenia owiadczenia wystarczajce jest wklejenie

całej jego treci w treść wiadomoci e-mail.
3. Osoba sk
ładajca reklamacj bdzie powiadomiona o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie
pó
niej ni w cigu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, za
pomoc
 wiadomoci e-mail na adres, z którego reklamacj nadesłano.

§ 7. DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dale jako „Dane Osobowe”), jest
Organizator, tj. JAGULOVE Firma Handlowo Usługowa Piotr Groblica NIP: 6181587465 REGON: 382789655 
Dane
Osobowe b
d przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwan
 dalej „Ustaw”, oraz zgodnie z Rozporzdzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”.
Szczegó
łowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniej.
2. Dane Osobowe b
d przetwarzane przez Organizatora na podstawie uzasadnionego
interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu zwi
zanym z organizacj Konkursu
i jego rozstrzygni
ciem (interes Organizatora rozumiany jest jako marketing jego towarów
i us
ług własnych), jak równie w celach zwizanych z rozpatrywaniem ewentualnych

reklamacji Uczestników, a w przypadku laureatów take na potrzeby wydania Nagród.
Dane osobowe osób, z którymi Organizator podpisze umow
, o której mowa w § 5 ust. 5

Regulaminu oraz umowy licencyjnej przetwarzane bd w zwizku z realizacj teje
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Dost
p do Danych Osobowych mog mie upowanieni pracownicy Organizatora oraz

usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na
potrzeby realizacji us
ług wiadczonych dla Organizatora i ich upowanieni pracownicy. W

celu realizacji Promocji dane Uczestnika zostan take udostpnione operatorowi
pocztowemu, kurierowi oraz podmiotom 
wiadczcym usługi hostingowe zapewniajce

wiadczenie usługi skrzynki e-mail. Dostp do Danych Osobowych maj tylko te
podmioty, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dost
pu z uwagi na

wykonywane zadania i wiadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili
odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich

z wewntrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy
szkoleniowe. Wszystkie osoby upowa
nione do przetwarzania Danych Osobowych s

zobowizane do zachowania poufnoci danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem
osobom nieuprawnionym.
4. Dane Osobowe Uczestników b
d przechowywane do 6 miesicy od dnia wydania

Nagród; w przypadku Laureatów, z którymi Organizator podpisał umowy ich dane
b
d przetwarzane przez czas trwania umowy i zostan usunite najpóniej po

upływie okresu przedawnienia roszcze wynikajcych z teje umowy.
5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne jednak niezb
dne w celu zgłoszenia
swojego udzia
łu w Promocji.

6. Uczestnik moe skorzysta wobec Organizatora, w szczególnoci z nastpujcych praw:
a. prawa do 
żądania dostpu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji

na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo
do 
żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz

art. 15 i 16 RODO),
b. prawa do 
żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na
zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik mo
e żąda ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowoci lub
do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przys
ługuje take w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych
jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zosta
ły od razu usunite
lub w przypadku gdy dane s
 mu potrzebne dłuej ni zakładał przyjty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszcze),
c. prawa do 
żądania usunicia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17
RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
d. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie umowy - prawa do
przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od
Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie u
ywanym formacie nadajcym si do odczytu maszynowego, a take do żądania ich
przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i przetwarzanych na
podstawie jego zgody lub na podstawie umowy, które maj
 posta elektroniczn,
e. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego
interesu - prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn zwi
zanych z jego szczególn

sytuacj, w przypadku, gdy dane s przetwarzane przez Organizatora w ramach
realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1

RODO).
7. W sprawach zwi
zanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacj praw
przys
ługujcych Uczestnikom mona kontaktowa si z Organizatorem kierujc
korespondencj
 na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej: .... Ponadto
Uczestnik ma prawo wnie
ść w skarg na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez
Organizatora do Prezesa Urz
du Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa). Organizator nie wyznaczy
ły inspektor ochrony danych w swojej
organizacji.


§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Niniejszy Regulamin dost
pny jest dla Uczestników na fanpage`u sklepu JAGULOVE 
na portalu spo
łecznociowym Instagram w pocie informujcym o Konkursie. 3. Organizator zastrzega moliwość zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa
nabyte Uczestników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl